Pilotregioner > Norrbotten och Västerbotten

Norrbottens län & Västerbottens län

 

MountEE pilotprojekt NENET

Inom projektet MountEE ska varje region arbeta med fem pilotprojekt för hållbart och energieffektivt byggande. MountEEs pilotbyggnader ska bland annat ha en energiprestandan som är minst 30% bättre än vad som anges i Boverkets byggregler – BBR19. Nenet kommer att stödja alla MountEEs pilotprojekt genom bland annat:
– projektpresentation på europeisk nivå
– möjlighet till utbildningar för både involverade byggföretag och beställare inklusive studiebesök om möjlighet och behov finns.
– expertstöd via Nenet och internationella experter

Pilotprojekt Sunderby sjukhus patienthotell

1Energiberäkningar visar på ett energibehov av 95 kWh/m2 jämfört med byggkraven på 160 kWh/m2. Uppvärmingen sker med fjärrvärme där spillvärme utnjutas. Effektiva moderna FTX ventilationssystem garanterar värmeåtervinningen. Kylbehov täcks via sjökylan.

För att uppnå hög systemmässig energieffektivitet samt begränsa klimatpåverkan styrs systemval utifrån ett primärenergibegrepp. Beräknad livscykelkostnad med hjälp av MSR/BELOK:s program utgör bedömningsgrund för val av konstruktion eller fastighetsutrustning.

Eldrift begränsas till utrustning där det inte finns andra rimliga alternativ t.ex. belysning, pump- och motordrifter samt apparater för verksamheten etc. Verksamhetsspecifika mätare för el installeras och där så är tillämpligt (t.ex. vid produktionskök) även mätare för varmvatten.

Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget (vid +/- 50 Pa) inte överstiger 0,3 l/s per kvadratmeter omslutande area. Täthetsprovning sker enligt SS-EN 13829 för den färdiga byggnaden och ingå i slutbesiktningen. Den färdiga byggnadens klimatskärm ska termograferas enligt SS-EN 13187 som en del i slutbesiktningen. Protokollet från termograferingen ska överlämnas till besiktningsmannen.

En Energisamordnare har utsetts ett uppstartsmöte har hållits med berörda entreprenörer för att involverade hantverkare ska få för ändamålet erforderlig information.

Pilotprojekt Kiruna nya stadshus

2Projektet ”Nytt stadshus i Kiruna” är ett samarbetsprojekt mellan Kiruna kommun och LKAB. Projektet är uppdelat i olika faser där ansvaret för respektive fas växlar mellan parterna. Kiruna kommun har genomfört en arkitekttävling och har utsett ett vinnande förslag. Därefter övergår ansvaret för projekterings- och byggnadsfas till LKAB som därmed blir byggherre. Efter färdigställande övergår byggnaden i kommunal ägo och kommunen blir ansvarig för den framtida driften. Målsättningen är att ett nytt stadshus ska stå klart för inflyttning i oktober 2016.
I arkitekttävlingen har energi- och miljökrav ställts som motsvarar MountEE kriterier för pilotprojekt:

  • Högsta godtagbara förbrukningen av energi är 50 % av  gällande krav enligt BBR utan tillägg för ventilation. Om möjligt ska en lägre energiförbrukning än 50 % av BBR eftersträvas.
  • Byggnaden ska utformas så att utsläppen av koldioxid hålls på en låg nivå under hela sin livscykel
  • Byggnaden ska utformas så att den klarar de kriterier som ställs för att erhålla certifiering enligt Swedish Green Building Council´s Miljöbyggnad, nivå silver.
  • Föreslagna material ska granskas med hjälp av t.ex. Sunda Hus och Byggvarubedömningen

Alla tävlingsbidrag har bedömts av en jury. För bedömning av energiförbrukning har en så kallad PHPP-analys gjorts av samtliga förslag. I de fall kostnader eller energiförbrukning inte befunnits rymmas inom ramen för att uppfylla målsättningarna i tävlingsprogrammet har juryn bedömt om det är möjligt att bearbeta förslaget med kvarhållande av dess kvaliteter.
Det vinnande förslag ”Kristallen” uppfyller inte alla energi- och miljökrav, men juryns bedömning är att detta kan lösas genom en bearbetning inom konceptet och i projekteringsskedet.

Pilotprojekt Hedlunda förskola

Hedlunda förskola är ett modelprojekt för Umeå stad som har som mål att bli ledande inom hållbart byggande i kallt klimat.

Byggnaden är det nordligaste passivhus på världen och därmed också i Sverige. Hedlunda är det endast internationellt certifierat passivhus med Breeam hållbarhetscertifikat i Sverige. Breeam certifikat “good” med potential till “very good”. Byggnaden är dessuto Miljöklassad Byggnad med högsta klassningen ”GULD”. Målet är att byggnaden ska ha en negative CO2-bilans in en 50 år livcykelperspektiv.

3Förskolan byggs med två plan och en yta av 1580 m2 enligt BBR. Byggnaden ansluts till fjärrvärme, det minimala uppvärmningsbehovet täcks med värmen från returvatten samt med återvinning av värme från kylanläggningar i köket. Ventilationssystem är certifierat för passivhut (86 % värmeåtervinning).

Energiberäkningar har gjorts med Passive House Planning Package (PHPP), och energikraven uppfyller de internationella passivhuskrav (uppvärmning ≤ 15 kWh/(m2/a) och primärenergi ≤ 120 kWh/(m²/a). Det innebär en minsking av uppvärmningsbehovet av -87 % jämfört med BBR.

Det ställs även höga krav på byggmaterial. LCA-analysen har varit ett hjälpmedel för att säkerställa bästa materialval. Gränsvärde för VOC, TVOC, Formaldehyd, Radon, CO2 har definierats. Alla byggmaterial måste uppfylla samma emissionskrav, och alla byggmaterial är dokumenterade i en digital loggbok med uppgifter om typ av byggvaran, varunamn, tillverkare, innehållsdeklaration, följesedel och var i byggnaden materialet är placerat. Dessutom finns en negativlista av byggmaterial och ämnen (R-fraser) om inte får användas.

Pilotprojekt Voullerim 6000 museet, Jokkmokk (renovering)

Museibyggnaden i Vuollerim invigdes 1990 och är en prisbelönt träbyggnad (Svenska Träpriset 1992) som ritades av Arkitekterna Per Persson och Mats Winsa på MAF Arkitektkontor AB i Luleå. Det är en enplansbyggnad med en yta av 417 m2 som idag värms med direktverkande el. Element sitter direkt under taket. Med detta följer höga energikostnader som gör det svårt att bedriva lönsam turistverksamhet i huset.4

En första utredning för att sänka energikostnader är genomfört. Genom enkla åtgärder som tätning av dörrar och fönster, vattenbesparande installationer, driftsoptimering av ventilation, energieffektiva belysningar samt konvertering till en ny luft/luftvärmepump kan energiförbrukning sänkas med ca 20 % med en återbetalningstid av 5 år.

En ny utredning ska visa på med vilka åtgärder energibesparing kan nå MountEE pilotprojekts kriterier till vilka kostnader. Krav på materialval enligt MountEE är del av denna utredning.

En energi-och miljöutbildning till kooperativet som har sin verksamhet i lokalen har genomförts. Gemensamt ska en energi- och miljöhandlingsprogram för verksamheten utvecklas. Personal och besökare ska informeras om energianvändning i huset och potentialen till en beteenderelaterad minskning av energi ska utnyttjas.

 

 MountEE aktiviteter i regionen

> Folder

Experthjälp för hållbart byggande

LÄNET Norrbotten och Västerbotten får hjälp av österrikiska experter i hållbart byggande. Stödet ingår i ett projekt med rötterna i Vorarlberg i Österrike där kommuner kan få teknisk hjälp och finansieringsstöd att bygga och renovera hållbart. I Vorarlberg, en liten provins i Österrike, har kommuner möjlighet att få teknisk hjälp och finansieringsstöd för att bygga och renovera offentliga byggnader på hållbart sätt. Inom projektet MountEE försöker sex europeiska bergsregioner förbättra och anpassa Vorarlberg-modellen så att den passar de regionala förutsättningarna i respektive region.

Regionala kommittéer
Under ett besök i Dalarna, visade Sveriges bostadsminister ett stort intresse för denna möjlighet till stöd för kommunerna.
–  Vi arbetar för att anpassa servicepaketet för kommunerna, inspirerad av Vorarlberg, säger Åke Persson från länsstyrelsen i Dalarna.
I Dalarna, Norrbotten/Västerbotten samt andra deltagande regioner har det bildats regionala projektkommittéer under hösten 2012. Dessa har bland annat analyserat de hinder och kunskapsluckor som finns i respektive region för att kunna föreslå anpassade strategier för det hållbara byggandet.

Pilotprojekt
Dessa anpassade strategier kommer inom MountEE att utvecklas till servicepaket i hållbart byggande för kommuner med stöd av experter från Vorarlberg. Under våren 2013 ska respektive region utse några pilotprojekt för test av servicepaketet.


MountEE pilotprojekt

Inom projektet MountEE ska varje region arbeta med fem pilotprojekt för hållbart och energieffektivt byggande. Både nya byggnader och renoveringsprojekt är välkomna. MountEE handlar om offentliga byggnader. Bostadsföreningar som är ägda av offentliga verksamheter ingår i definitionen.
För att bli MountEE pilotprojekt är det nödvändigt att planeringsprocessen påbörjats under vår 2013 och att det kommer att börja byggas – eller renoveras – innan sommar 2015.
MountEE pilotbyggnader ska bland annat ha en energiprestandan som är minst 30% bättre än vad som anges i Boverkets byggregler – BBR19.

Nenet kommer att stöda alla MountEE pilotprojekt genom bland annat:
– projektpresentation på europeisk nivå
– möjlighet till utbildningar för både involverade byggföretag och beställare inklusive studiebesök om möjlighet och behov finns.
– expertstöd via Nenet och internationella experter

Interesserad? – kontakta:
Wolfgang Mehl, projektledare, (fornamn)@nenet.se,
0971-200 20, 070-201 37 48


Presentationer från MountEE Kick-off i Västerbotten den 12 april 2013, Umeå

Programmet för seminariet “Bygg energieffektivit och hållbart”
Klimatsmart Västerbotten, Västerbottens energi- och klimatstrategi, Thomas Edström och Tina Holmlund, Länsstyrelsen Västerbotten
Hur mår miljön i Västerbotten? Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten
Hållbart byggande i kallt klimat,Thomas Olofsson, Umeå universitet
Projekt MountEE – Bygg energieffektivt och hållbart: Mål och åtgärder, goda exempel och hinder för hållbart byggande, samarbetsmöjligheter, Wolfgang Mehl, Nenet Norrbottens energikontor
Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat, Royne Söderström, Kompetensspridning i Umeå AB


Seminarium “Bygg energieffektivt och hållbart!”: MountEE besöker Kiruna

14-16 januari samlades alla MountEE partners i Kiruna. Ett internationellt seminarium om hållbart och energieffektivt byggande attraherade över 100 deltagare. Stadsomvandlingen i Kiruna öppnar för fantastiska möjlighetet att bygga ett hållbart modellsamhälle. Även mediaintresset var stort.

Läs mer här:
Norrbottens kuriren, “Klimatsmart bygg”
NSD, “Siktet inställt på hållbart byggande”
Sveriges radio – Norrbotten “Energisnål stad planeras”
Radiointervju i Puls, P4 Norrbotten om hållbart byggande och MountEE med projektledare Wolfgang Mehl

Inbjudan seminarium

Presentationer

Input Vorarlberg, Dietmar Lenz, Umweltverband Vorarlberg
Vorarlberg Baubook, Sabine Erber, EIV
nZEB Challenges and strategies, Christer Andre 
Passiva hus i kallt klimat, Thomas Olofsson, Umeå universitet

 

Om regionen

Norrbottens län och Västerbottens län är landets största och ytmässigt nära en tredjedel av Sveriges totala landareal. Norrbotten har 14 kommuner med ungefär 250 000 invånare totalt, Västerbotten 15 kommuner med ungefär 260 000 invånare. Att skapa nätverk och att samverka är viktigt för ett så pass stort område med få invånare och många små och medelstora företag.
Kebnekaise (2107 m), Sveriges högsta topp, är belägen i Norrbotten liksom Sveriges djupaste sjö, Hornavan.
Västerbottens län har en varierad natur, allt från det karga kustlandskapet vid Bottenviken till den mäktiga fjällnaturen i väster på gränsen mot Norge. Däremellan finns inlandet med milsvida skogar och myrar. Länets huvudstad Umeå utnämndes till Europas kulturhuvudstad 2014.
Klimatet är kallt, fast de långa ljusa sommardagar gör det möjligt att odla olika sädesslag.
I Norrbottens län finns det 20 vattenkraftverk som producerar mer än 14 TWh el per år. Det motsvarar 11 procent av Sveriges totala elproduktion. 2010 utnämnde regeringen Norrbotten till Sveriges tredje ”Grönt Pilotlän”, tillsammans med Skåne och Dalarna.
www.nenet.se

> About the partner