Projekt > Partner

Partners

  • CIPRA, International Commission for the protection of the Alps, Liechtenstein, Alps
  • Dalarna, Lansstyrelsen Dalarna, Sweden
  • Nenet, Nenet Norrbottens Energy Agency, Sweden
  • ARES, Agenzia Regionale per l’edilizia sostenibile, Italy
  • RAEE, Rhônalpénergie-Environnement, France
  • PNR, Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, France
  • AidA, Alliance in the Alps, Germany, Alps

 


CIPRA (Lead partner)

Cipra, the International Commission for the Protection of the Alps, är en autonom, icke-statlig, ideell paraplyorganisation som sedan 1952 åtagit sig att skydda alperna och arbeta med hållbar utveckling. Cipra är ett betydande alpint nätverk som representerar sju stater och hundra medlemsorganisationer från alpregionen och har sitt säte i Lichtenstein. Med denna breda bas är Cipras uppgift att leda arbetet med att finna lösningar på strukturella problem och anta utmaningar i syfte att utveckla en hållbar och ekologisk framtid i alperna. Alpkonventionen, ett initiativ från Cipra och som undertecknades av samtliga länder i Alperna som ett fördrag enligt folkrätten 1991, fungerar som arbetets ledstjärna.

Cipra International har en lång erfarenhet av att delta i, leda och kommunicera internationella projekt. Därför är Cipra International utsedd som alpregionens samordnarfunktion och partner i projektet MountEE.

www.cipra.org | Kontakt

Dalarna County Board

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet för Dalarna, ett av Sveriges 21 län. Dalarna består av 15 kommuner och Länsstyrelsen är en viktig länk mellan befolkningen och de kommunala myndigheterna å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.
Länsstyrelsen är en mångfacetterad myndighet med kunskap och kapacitet inom ett brett fält, exempelvis advokater, biologer, arkitekter, agronomer, jägmästare, ingenjörer, informatörer, arkeologer, biologer, socionomer, veterinärer, samhällsvetare och ekonomer och ansvarar för en rad uppgifter. I verksamheten märks införandet av nationella mål, samordning av olika intressen i länet, främjande av regional utveckling, inrättande av regionala mål och övervakning av rättsliga regler. Under 2010 utsåg den svenska regeringen Dalarna till pilotlän för grön utveckling. Dalarna, som är en av tre pilotlän i landet, har i sitt arbete inriktningen på energi- och klimatomställning.

www.lansstyrelsen.se/dalarna | Kontakt

Norrbotten Energy Agency, Nenet

Norrbottens energikontor AB är ett av ungefär 475 regionala energikontor i Europa med uppgift att bidra till ökad andel förnybar energi, hushållning med energi- och naturresurser samt hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

Nenet är med i internationella, nationella och regionala nätverk och hjälper till med att sprida information i regionen. Nenet bidrar till kompetensutveckling, initierar och driver olika energi- och miljöprojekt.  Nenet tar även fram och sammanställer regional och lokal statistik.

Bolaget ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten och Norrbottens läns landsting. Det har egen budget och egen styrelse. För närvarande har Nenet ett huvudkontor i Luleå samt projektkontor i Umeå och Jokkmokk. På våra kontor arbetar över 10 engagerade medarbetare.

www.nenet.se | Kontakt

Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile, ARES

Ares (Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile ARES) är en icke statlig regional organisation som främjar hållbar utveckling, hållbart och miljöanpassat byggande och ökad kvaliteté i byggprocessen. ARES uppdaterar regelbundet sina arbetsmetoder utifrån gällande EU-direktiv, nationell och regional lagstiftning och nya tekniska standarder. Ares genomför även studier, forskning och utbildning samt organiserar konferenser och kongresser.

www.aresfvg.it | Kontakt

Rhônalpénergie-Environnement, RAEE

Rhônalpénergie-Environnement (RAEE) är en regional energi- och miljökontor i Rhône-Alpes regionen. Den startade för 30 år sedan med stöd av Regionförbundet Rhône-Alpes, kontorets mål är att bidra till samordning och utveckling av åtgärder för att främja en effektiv användning av energi, främjande för användning av förnybar energi, skydd av miljön och den praktiska tillämpningen av begreppet hållbar utveckling. Aktiviteterna som RAEE har är huvudsakligen riktad mot lokala myndigheter och den offentliga sektorn. Kontoret stöder dem genom information, råd och assistans. RAEE är icke vinstdrivande och har ungefär 50 medlemmar från Rhône-Alpes regionen. Medlemmarna består av både regionala och lokala myndigheter, energiproducenter, lokala energidistributörer och föreningar inom energi- och miljö. På nationell nivå är RAEE del av RARE-nätverket och på europeisk nivå del av FEDARENE (European federation of regional energy and environmental agencies).

www.raee.org | Kontakt

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, PNR

Den administrativa myndigheten av Natural regional park of Pyrenees catalanes (PNR) är en offentlig och lokal organisation bestående av 64 kommuner. Parken skapades år 2004 av Languedoc Roussillon Regionen, Miljöministeriet och de lokala kommunerna. Dess huvudsakliga uppgift är att utveckla parken inom olika områden: miljöledning och skydd, förbättringar av natur- och kulturarvet, hållbar turism, miljöutbildning, samhällsplanering, energieffektivisering och användande av förnybar energi och allmänt främjande av hållbar utveckling. Myndigheten bidrar med att visa på möjligheter teknisk kompetens, uppföljning och utvärdering, stöd av intressenter, sökning efter finansiella möjligheter och utveckling av innovativa åtgärder för privata och offentliga partners.
PNR arbetar med sin partner, GIP Terres Romanes, en regional organisation som omfattar en större region än PNR, som inkluderar 64 kommunerna och arbetar med hållbara bostäder, utbildning och ekonomisk utveckling. GIP Terres Romanes kommer att vara en kontrakterad partner under detta projekt.

www.parc-pyrenees-catalanes.fr    www.terresromanes.fr | Kontakt

Allianser inom AlpernaAidA

Nätverket av kommuner ”Alliance in the Alps” (AidA) är en sammanslutning av myndigheter och regioner från sju länder i Alperna och grundades 1997. Medlemmarna, tillsammans med medborgarna, har som mål att utveckla sina liv i Alperna på ett hållbart sätt. ”Utbyte – Rikta – Implementera” är den huvudsakliga idén bakom Alliansens aktiviteter. Grunden och ledstjärnan för hållbar utveckling är ”Alpine Convention”. AidA har 2012 över 300 medlemskommuner, samtliga har redan uppnått en viss grad av hållbar utveckling, inkluderande riskreducerande åtgärder för klimatförändring som energibesparing och effektivisering.

www.alpenallianz.org | Kontakt